حکم نماز جمعه  برای  مسافر

سوال
اگر مسافر باشم و نماز جمعه اقامه شود، حکم نمازم چيست، آيا نماز جمعه نيت کنم يا نماز ظهر؟
پاسخ
بين نماز جمعه و نماز ظهر مخيّريد؛ و نماز جمعه کفايت (از نماز ظهر) می‌کند، هرچند مسافر باشيد.

استفتائات رهبریلبیک یا  خامنه ای لبیک یا حسین است

موضوعات: احکام نمازجمعه  لینک ثابت