چیستی وگستره ي التزام عملي به ولایت فقیه

 

« التزام عملي به ولايت فقيه یعنی اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین.»

 

التزام عملي علاوه بر پيروي از فرامين و دستورهاي ولي امر مواردی را در بردارد:


 تسليم قلبی


تسليم قلبي چيزي فراتر از التزام عملي است ،حتي در دل نیز بتوان تسليم محض ولي امر باشد.


. پذيرش مجموعي


در برابر فرامين و دستورات، رهنمودها ، تدابير وانتظارات ولي امر گزينشي عمل نکند و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نباشد، اين

گونه نباشد که هر جا با سليقه و هواهاي خود هماهنگ ببيند آن را تابلو کند و درباره ي آن مانور بدهد، ولي آنجا که بر وفق

مرادش نباشد پشت گوش بيندازند.


. پرهيز از توجيه گري


قرائتي جدا در برابر او نداشتن و تحريف نکردن سخنان و رهنمودهاي او التزام عملي در برابر اوست .


همراهي کامل


همه ي حرکت ها و جهت گيري ها مبتني بر محوريت و شاخص ولايت فقيه باشد؛ به گونه اي که نه از او جلو بيفتد و نه عقب

بماند، بلکه ملازم و همراه او باشد .

موضوعات: انتخابات, التزام عملي به ولایت فقیه  لینک ثابت