قائم مقام قرارگاه حمزه بود. با حفظ سمت گذاشتندش فرمانده تیپ شهدا.
گفتم: هه ! تیپ ؟ یه گردان هم نیست.
گفت: کار برای خدا که این حرف ها رو نداره.
گفتم: آخه برای چی پا شده ای اومده ای این جا؟
گفت: این جا هم باید رو به راه بشه دیگه، خوب نیست بچه ها بیفتند به جون هم.
خجالت کشیدم. این حرف های ما براش باد هوا بود.

یادگاران، جلد 12 کتاب شهید بروجردی، ص 82

انصافا اخلاص را باید از شهدا یاد گرفت، دنبال یه فرصتی می گردم که شهید بروجردی را معرفی کنم.
فقط ببینید شهید بروجردی چه شخصيتي بوده که حاج احمد متوسلیان آخر نامه ای که برای شهید بروجردی نوشته بود، گفته بود : مرید شما، احمد متوسلیان

موضوعات: یاد شهدا, باشهدا(اخلاص شهیدبروجردی)  لینک ثابت