چیستی وگستره ي التزام عملي به ولایت فقیه

التزام عملي به ولايت فقيه یعنی اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین.»

التزام عملي علاوه بر پيروي از فرامين و دستورهاي ولي امر مواردی را در بردارد:
. تسليم قلبي
تسليم قلبي چيزي فراتر از التزام عملي است ،حتي در دل نیز بتوان تسليم محض ولي امر باشد.
.پذيرش مجموعي
در برابر فرامين و دستورات، رهنمودها ، تدابير وانتظارات ولي امر گزينشي عمل نکند و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نباشد، اين گونه نباشد که هر جا با سليقه و هواهاي خود هماهنگ ببيند آن را تابلو کند و درباره ي آن مانور بدهد، ولي آنجا که بر وفق مرادش نباشد پشت گوش بيندازند.
 پرهيز از توجيه گري
قرائتي جدا در برابر او نداشتن و تحريف نکردن سخنان و رهنمودهاي او التزام عملي در برابر اوست .
 همراهي کامل
همه ي حرکت ها و جهت گيري ها مبتني بر محوريت و شاخص ولايت فقيه باشد؛ به گونه اي که از نه از او جلو بيفتد و نه عقب بماند، بلکه ملازم و همراه او باشد .

موضوعات: تزکیه نفس, التزام عملي به ولایت فقیه  لینک ثابت