به کدامین گناه کشته شدند؟

ایا این کودکان  سلاح دردست داشتند وجان کسی را تهدید میکردند؟

ایا صدای مظلومیت این کودکان به خون غلطیده  رانمی شنوید؟

واقعا کسانی که خود را متولی حرمین شریفین می پندارند وبه قول خودشان دم از سنت رسوالله می زنند درسنت پیامبر مهربانی ورحمت چنین جنایات خونینی تعریف شده است ؟ پیامبری که مورد ازار واذیت زن یهودی قرار می گرفت وقتی زن یهودی بیمار شد ودیگر نمی توانست خاکستر وفضولات شکمبه گوسفند بر سر پیامبر بریزد وایشان را بیازارد  پیامبرصلوات  الله علیه واله به دیدار ش رفته واز دشمن خود عیادت فرمودند ایا با دیدن این کودکان مظلوم ومسلمان به خون غلطیده قلب نازنینشان به درد نمی اید؟

ایا مسلمانان جهان این جنایات ال سعود رانمی بینند؟

فردای قیامت جواب خداوند را جه میدهید؟

 کی می خواهید از  خواب غفلت برخیزید؟

البته کسی که به خواب غفلت رفته را می توان بیدار کرد ولی کسی که خودش را به خواب غفلت زده را نمی توان بیدار کرد

امروز ال سعود خودش را به خواب زده وتنها راه بیدار کردن رژیم خونخوار ودست نشانده امریکا وصهیونیست ها پیروی از راه سید وسالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام است

یا ایها المسلمین اتحد و اتحد و

 

 

 

موضوعات: عیدغدیر, حقوق بشرخفته 5  لینک ثابت