سقوط پهبادشناسایی امریکا دریمن؟

تظاهرات میلیونی شیعیان یمن……………..

 

کمبود اب اشامیدنی دریمن……………..

 

ادامه حمله هوایی ال سعود به یمن………………..

 


چرا دولت ال سعود  وحشیانه به مردم مظلوم یمن حمله هوایی میکند ؟

ال سعود میداند که تنها راه زمینی با یمن در دست شیعیان است واعتقاد شیعه بر شهادت طلبی ،شجاعت  ،بر پایی حق وگسترش عذالت در سراسر عالم وتشکیل حکومت مهدوی تا حضورامام  زمان عجل الله تعالی شریف است . ترس و وحشت جنگ با شیعیان لرزه بر اندام ال سعود  افکنده و میدانند که توانا یی مقابله با شیعیان یمن را ندارند بنابر این تنها راهی که میتواند هم پیما نان ال سعود را خوشحال کند تجاوز وحشیانه ال سعود از طریق بمباران زیرساخت های کشور یمن وکشتار مردم بی دفاع و مظلوم  یمنی است تا انجا که دولت عربستان حرمت ماه حرام را هم نگه نداشته ، ماه های حرام که حتی جنگ با کفار هم حرام است . وچگونه است که خود را مسلمان می پندارند و پیرو سنت رسول خدا حضرت محمد صل اله علیه واله هستند و به دستوررات خداوند ورسولش عمل نمی کنند .

چرا بعداز چهار سال که از اعتراض مردم یمن علیه دیکتاتوری علی عبدالله صالح میگذرد دولت عربستان به فکر تجاوز به یمن افتاده ؟ چون پایه های حکومت پادشاهی ال سعود به لرزه افتاده و صدای انقلاب یمن که بر گرفته از انقلاب اسلامی ایران است تا داخل کاخ پادشاهی عربستان هم رسیده ودولت عربستان با حمله به یمن ضمن  عمل کردن به دستورات صهیونیست ها وامریکا وخشنود کردن هم پیمانانش  می خواهد از فرو پاشی حکومت پادشاهی خود هم جلو گیری کند ولی غافل از اینکه با تجاوز به یمن مورد تنفر هر چه بیشتر ملت عربستان  وملتها ی عرب منطقه قرار گرفته است .

طراحی حمله به یمن دقیقا مثل حمله به سوریه وعراق است   .همانطور که در این کشورها با حمایت کردن  مالی واسلحه  دادن به مخالفانی که خودشان در این کشور ها بنیان کردند از داخل می خواهند کشور یمن را از پای در اورند.

این برای هر مسلمان ازاده ای روشن است که هر کجا به مسلمانان شیعه  حمله شود مدیریت و حمایت مالی ان از اتاق فکر صهیونیست ها وامریکاست که تحت عنوانهای القاعده ، بوکوحرام ، تکفیری ها ،مجاهدین خلق(منافقین) جندالشیطان ، جند الفتح ، واخیرا هم  دست صهیونیست ها وامریکا از استین اسلام صهیونیستی امریکایی  به نام داعش بیرون امده و ملت مظلوم عراق ومنطقه را ذبح می کنند.

غافلید از اینکه مسلمانان بیدار شده اند و دیگر نمی توانید همچون گرگ در لباس میش مسلمانان را بدرید صدای مرگ بر امریکا ومرگ بر صهیونیست  بر اندامتان لرزه افکنده. مرگ بر امریکا مرگ بر اسراییل ………………..مرگ بر ال سعود…………..

 

 

 

 

 

 

موضوعات: حقوق بشرخفته 7  لینک ثابت