سوال از سازمان ملل  ؟  ایا وخامت اوضاع انسانی دریمن را نمی بینید ؟ وفقط وخامت اوضاع انسانی در اوکراین  را می بینید  که اصلا باهم قابل مقایسه نیستند ! کودکان قطعه قطعه  شده از حملات وحشیانه ال سعود دیده نمی شود؟ ترس واسترس ، سوء تغذیه کودکان یمنی  به خاک وخون کشیده شدن کودکان وزنان بی دفاع یمن در حملات متجاوزانه  ال سعود وخامت اوضاع انسانی نیست ؟ کمبود دارو وامکانات پزشکی  وتخریب بیمارستان های یمن با بمب هایی که امریکا و اسراییل غاصب در اختیار دولت بز دل وترسوی ال سعود برای کشتار شیعیان قرار می دهد را نمی بینید ؟  

این وخامت اوضاع انسانی  دریمن نیست؟

این وخامت اوضاع انسانی دریمن نیست؟

اینها وخامت اوضاع انسانی دریمن نیستند؟

این وخامت اوضاع انسانی در یمن نیست؟

 این وخامت اوضاع انسانی در یمن نیست؟

 این وخامت اوضاع انسانی در یمن نیست؟

 

امروز در خبرها سازمان ملل از وخامت اوضاع انسانی در اوکراین ابراز نگرانی کرد !

ایا تصاویر فوق وخامت اوضاع انسانی در یمن نیست ونباید موجب نگرانی شود ؟

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: عیدغدیر, حقوق بشرخفته 3  لینک ثابت