اقا جان ازهجر تو بی قرار بودن تا کی                   بازیچه روزگار بودن تا کی

ترسم که چراغ  عمرم گردد خاموش                     دورازتو به انتظار بودن تا کی

مارا که به خدمت رسیدن سخت است                 دیدن همه راتوراندیدن سخت است

بار غم تو به جا ن کشید ن اسان                     ازدشمن تو طعنه شنیدن سخت است     

یارب فرج امام  ما را برسان                         ان صاحب انتقام ما را  بر سان

اندر بر ما گر نرسانی او را                          بر حضرتش سلام ما را برسان

موضوعات: میلاد منجی  لینک ثابت