امير المومنين عليه السلام فرموده :

 تمام خير در سه چيز جمع شده است:

 نگاه  سكوت  سخن

هر نگاهى كه پندى در آن گرفته نشود،
فراموشى است.

هر سكوتى كه انديشه اى در آن نباشد، غفلت است.

هر سخنى كه ذكرى در آن نباشد، بيهوده است.

خوشا بحال كسى كه:
نگاه او پند، سكوت او انديشه و سخن او ذكر باشد، بر گناهش گريسته و مردم از شرش در امان باشند.

 منبع: کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق رحمة الله علیه

 

موضوعات: احادیث جضرت علی(ع)  لینک ثابت