پدرا غم ما درسوگ توکمترازیعقوب نیست     او پسر گم کرده بود وما پدر گم کرده ایم


اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: در سوگ افتاب  لینک ثابت